Trauma utbildning – Teori och Klinisk praktik i ett psykoanalytiskt perspektiv

Behovet av kunskap om hur man bemöter människor som lidit stora förluster och upplevt svåra trauman är stort.

Psykoanlaysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner, kropp och psyke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som arbetar inom sjukvård, socialtjänst, skola, eller annan kommunal, statlig eller privat verksamhet, och som möter flyktingar/migranter i sin professionella vardag. Kursen kräver grundutbildning på universitet eller högskolenivå inom lämpligt kompetensområde. Med fördel Steg-1, med psykodynamisk inriktning.

Syfte

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap rörande trauma och dess följdverkningar, som rör psykologiska, somatiska och sociala och kulturella aspekter. Kursen ska ge möjlighet att reflektera över betydelsen av att arbeta med traumatiserade människor som professionell utövare. Kursens fokus kommer att ligga på traumatisering genom våld, psykisk såväl som fysisk, flyktingtrauma och exilens betydelse för individen.

För mer detaljerad information om utbildningen och ansökan, läs i det länkade materialet nedan;


Broschyr…         Ansökan…

Välkommen med din ansökan!