Forskning/Redaktion

INBJUDAN TILL DELTAGANDE I KLINISKT FORSKNINGSPROJEKT

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

En av svårigheterna när man börjar i psykoterapi kan vara att förstå dess upplägg och syfte. Det är därför angeläget att vara förberedd för psykoterapins mål och tillvägagångssätt vid den gemensamma utforskningen.

Patienten och terapeuten behöver tillsammans bygga upp ett samarbete. Likaså är det viktigt att inför avslutningen av terapin ägna särskild uppmärksamhet åt förmågan att tillämpa det man lärt sig och upplevt i terapin i vardagslivet efter avslut.

Detta projekt syftar till att uppmärksamma, tydliggöra och studera inledning och avslutning av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi.

Viss ekonomisk reducering för patient kan komma att diskuteras. 

Välkommen att här läsa mer om projektet och dess tillvägagångssätt;

Länk inbjudan…

”I MYTENS SPEGEL”


Kan de klassiska myterna bidra med en mänsklig visdom som går bortom de dagsaktuella trenderna och på så sätt bidra till att avhjälpa tillstånd av otrygghet, ångest och förvirring i samhället?

Människan utsätts idag för ett starkt kulturellt tryck att skapa och framställa sig själv i alla avseenden. Tidigare stabila kunskaper, värderingar och institutioner har i mångt och mycket förlorat sin normgivande och vägledande funktion. Som ett led i en fortsatt individualisering axlar människan ensam ansvar för att skapa sig själv och sin identitet.
en här processen av god kulturell frigörelse av individen har dock mörka baksidor såsom vilsenhet och oro. På den politiska arenan vinner auktoritära rörelser mark och lovar trygghet i utbyte mot självständigt kritiskt tänkande.
Författarna, alla verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Institut, hävdar att myterna kan kasta ljus över den senmoderna människans existentiella situation och livskonflikter.

Antologin riktar sig till personer som är intresserade av människans relationer till sig själv, till varandra och till samhället och kan med fördel användas som kurslitteratur.

Boken kostar 200 kronor. Om du vill köpa den så maila redaktion@gpsi.se eller ring vår utbildningsadministratör på 031-7119751

Göteborgs Psykoterapi Institut har gett ut en översättning av Sverre Varvins bok, Flykt och exil.

Boken kan beställas och köpas via vår redaktionsavdelning, maila till;
redaktion@gpsi.se
Pris 300:- st

Göteborgs Psykoterapi Institut följer aktuell forskning och kunskapsutveckling inom vårt verksamhetsområde och inom GPI´s ram bedrivs psykoterapiforskning.

I praxisgrundad psykoterapeutisk forskning uppfattas och anlayseras berättelser. Genom att delta i både psykoterapipraxis och forskningspraxis får man kunskap om världen på olika sätt. Resultatet från både aktuell forskning och från psykoanalytisk praxisbaserad kunskap utgör grunden för våra utbildningar.

Redaktion

Göteborgs Psykoterapi Institut:s förlagsverksamhet har givit ut följande böcker:

  • Almborg, Mikael m.fl: I mytens spegel
  • Casement, Patrik: Att lära av patienten
  • Casement, Patrik: Att lära av våra misstag
  • Laing, Ronald: Det delade självet
  • Lewis Herman, Judit: Trauma och tillfrisknande
  • Pettersson, Erik, Sernhede, Ove (red): Psykoanalytisk beröring
  • Varvin, Sverre: Flykt och Exil

För information och beställning: imago@gpsi.se

Publikationer

Coster, A, Lundqvist, L (2017): Skrattet – psykoterapins karneval Psykoterapi, nr 3, okt 2017

Coster, A, Kallerdahl, N, Lundqvist, L, Lyngsö, E, Olsson, G och Seldén, A-M (2011): Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi (Varför måste det ta sån tid?) Psykoterapi, nr 4, dec 2014

Jallinder-Haglid, I-B (2007): Kvinnan som försvannInsikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning, nr 4.

Kjellberg, B & Melin, I (2008): Våga se människan bakom grova våldsbrott. Göteborgs-Posten 2008-05-18

Kjällström, A (2001): Att förlora någon omistlig. Lars Rönnmark (red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A(2001): Förlusten och exilen. Lars Rönnmark (red.)”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i GöteborgFoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A, Magnusson, T, Seldén A-M (2014) Desde una conciencia en sí hasta una conciencia para sí: sobre el grupo operativo en pedagogía y tratamiento.
From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment.

Cigo 2014 Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile

Kjällström, A, Magnusson, T, Rönnmark, L och Seldén A-M (2018): Kan man lära sig bli gammal? Area 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales. 

Mogren, M (1993): Myt, kulturförståelse och psykoterapi. Mats Mogren & Ove Sernhede (red.) Oidipus vid korsvägen, Göteborgs psykoterapi Institut, Daidalos

Mogren, M (2002): A Spin in the Toyota. Joseph H. Berke, Margaret Fagan, George Mark-Pearce & Stella Pierides-Muller. Beyond Madness, PsychoSocial Interventions in Psychosis 

Olsson, C (2001): Att påverkas i arbete med trauma och katstrof. Lars Rönnmark(red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg

Olsson, C (2007): Det gör ont – om psykisk smärta.Insikten, Riksföreningen psykoterapicentrums Tidning, nr 4.

Olsson, G, (2001): Forskning och praktik- kan världar mötas? Tidskrift for Norsk Psykologforening. 

Olsson, G, (2008): Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi i praktik och forskning, Stockholm. Natur och kultur.

Olsson, G m fl, (red.) (2009): Psykoterapi och forskning: två praxisformer i ett spänningsfält. Nilsson, C (red.) Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap. Södertörns högskola.

Seldén, A-M (2012): Rus förför – relation förändrar. / Av A-M Seldén & B Westman. Claudia Fahlke (red.) Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning, Liber.